ทัวร์ภาคเหนือของไทย

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลกันเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศ ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งแต่ละจังหวัดล้วนมีสถานที่ทัวร์ที่สำคัญอันประกอบไปด้วย 9 จังหวัด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เชียงร